CRYPTARITHMETIC PUZZLE

Dùng giải thuật forward checking giải câu đố Cryptarithmetic

Câu đố Cryptarithmetic là một bài tập toán học trong đó các chữ số của một số số được biểu thị bằng các chữ cái (hoặc ký hiệu). Mỗi chữ cái đại diện cho một chữ số duy nhất. Mục tiêu là tìm các chữ số sao cho một phương trình toán học đã cho được xác minh, ví dụ: CP + IS + FUN = TRUE

Bắt đầu
Đang tạo dữ liệu mẫu, vui lòng đợi trong giây lát !