Cách ly xã hội - khó khăn trở lại với thị trường bất động sản mới phục hồi