Đất nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp có được xây nhà không?